Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Komunikacyjne

 Ubezpiecz swój samochód. Za pośrednictwem naszej firmy możesz uzyskać ubezpieczenie:
  • OC - obowiązkowe ubezpieczenie każdego kierowcy,chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonym osobom trzecim;
  • ACubezpieczenie pojazdu wraz z wyposażeniem na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia; 
  • Assistancegwarantuje wszechstronną pomoc w razie wypadku, kradzieży, awarii samochodu na terytorium Polski jak i poza;
  • NNW ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest wypłacane zarówno kierowcy jaki pasażerom w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków (trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci) powstałych w związku:                      z ruchem pojazdu                                                                                                                                                              podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu                                                                                                                              bezpośrednio przy jego załadunku i rozładunku                                                                                                                    podczas zatrzymania pojazdu, postoju, naprawy.  


  • OC graniczneobowiązkowe rozwiązanie dla posiadaczy pojazdów z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi, którzy wjeżdżają do Polski lub przebywają na terenie Polski bez ważnego ubezpieczenia OC;
  • Zielona Kartaobejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. „Zielona Karta” jest wymagana w następujących krajach: Albania, Izrael, Serbia i Czarnogóra, Białoruś, Macedonia, Tunezja-Bośnia i Hercegowina, Maroko, Turcja, Iran, Mołdawia, Ukraina;    
  • Ochrona PrawnaUbezpieczenie "Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych" zapewnia kierowcy zwrot kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, w tym z poruszaniem się ubezpieczonym pojazdem. Ubezpieczenie to pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich. Możesz wykupić pakiet ubezpieczeń zapewniający kompleksową ochronę samochodu, kierowcy i pasazerów przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. W jego skład wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie OC, AC, Assistance i NNW.