Design Finance

Mieszkanie dla Młodych

to nowy program dopłat do kredytów hipotecznych i zwrotu części wydatków poniesionych w zawiązku z budową pierwszej nieruchomości ruszający już od 1 stycznia 2014r. Poznaj jego szczegóły...

Czytaj więcej

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych - to program jednorazowego dofinansowania do kredytu hipotecznego wchodzący w życię od stycznia 2014 roku polegającego na pomocy Państwa w:
 • I) nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi,
 • II) zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania.


I) Przy wnioskowaniu o dofinansowanie do kredytu hipotecznego przy nabyciu pierwszego mieszkania musimy spełniać warunki:

-dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone w odniesieniu do mieszkania, jeżeli:

1) mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;
2) mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę;
3) powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:
 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,

4) cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie;
5) mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

  

-dofinansowanie w ramach MDM przysługuje osobie, która:
1) złożyła wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończyła 35 lat;

2) do dnia nabycia mieszkania nie była:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.W przypadku gdy nabywcą są małżonkowie, warunek, o którym mowa w pkt 1, dotyczy młodszego małżonka, zaś warunek, o którym mowa w pkt 2, dotyczy obojga małżonków.
Jeżeli nabywca ubiegający się o przyznanie dofinansowania wkładu własnego jest najemcą lokalu mieszkalnego, innego niż kupowane mieszkanie lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, zobowiązuje się on do:
1) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego,
2) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni
mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu 
– w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności kupowanego mieszkania.

-dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:
1) wyłącznie na zakup mieszkania;
2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania;
3) w walucie polskiej; 
4) na okres co najmniej 15 lat;
5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

-dfinansowanie wkładu własnego wynosi:
-10% kwoty
określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:
1) powierzchni użytkowej mieszkania – dla mieszkania o powierzchni użytkowej nie większej niż 50
m2;
2) 50 m2 – dla mieszkania o powierzchni użytkowej większej niż 50 m2.

-15% kwoty
w przypadku gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje
przynajmniej jedno własne lub przysposobione:
1) małoletnie dziecko,
2) dziecko bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymuje zasiłek (dodatek)
pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3) dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia
nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych.

-kolejne 5%
w przypadku urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka.
II) Zwrocie niektórych wydatków poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania dotyczy osób i nieruchomości, które spełniają poniższe warunki:

-o zwrot wydatków można się ubiegać, jeżeli zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2014r. oraz: 
1) wydatki zostały poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
 • a) budową domu jednorodzinnego albo
 • b) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudow (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny;
2) przedsięwzięcie, o którym mowa w pkt 1, było realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.;
 
3) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
 • a) 75 m2 i 100 m2,
 • b) 85 m2 i 110 m2 – w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę, o którym mowa w pkt 2, wychowywała przynajmniej troje dzieci,


4) osoba fizyczna do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończyła 36 lat;
5) do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba fizyczna nie była:
 • a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny
– z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o którym mowa w pkt 1.